loading

Aviso Legal e Política de Protección de Datos

Aviso Legal e Política de Protección de Datos


1. Obxecto

O presente documento ten por obxecto establecer as Condicións Xerais de Uso deste sitio ou Páxina web, en diante “Sitio web”.

Fundación Menela resérvase o dereito para modificar as presentes Condicións Xerais de Uso có obxecto de adecualas á lexislación vixente aplicable en cada momento, as novidades xurisprudenciais e as prácticas habituais de mercado. Así mesmo, Fundación Menela resérvase a facultade de realizar, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, calquera modificación ou actualización dos seus contidos e servizos, das presentes Condicións Xerais de Uso e, en xeral, dos elementos que integran o deseño e configuración do Sitio web.

As presentes Condicións Xerais de Uso non exclúen a posibilidade de que determinados servizos do Sitio web, polas súas características particulares, sexan sometidos, ademais de ás Condicións Xerais de Uso, ás súas propias condicións particulares de uso (en diante, as “Condicións Particulares”).

A utilización por parte do Usuario de calquera dos servizos do Sitio web supón a súa adhesión e aceptación expresa de todas as Condicións Xerais de Uso na versión publicada na presente páxina web no momento en que o Usuario acceda ao Sitio web, así como as Condicións Particulares que, no seu caso, sexan de aplicación.


2. Titularidade do Sitio web

Este Sitio web e a marca Fundación Menela son titularidade de Fundación Menela, con domicilio social na Rúa Marqués de Alcedo nº 19, 36.203 Vigo (Pontevedra) CIF G-36.685.964.

Para calquera información adicional, pode poñerse en contacto na dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ao acceder e utilizar o Sitio web de Fundación Menela estará a aceptar esta política sen ningún tipo de limitación ou reserva. O acceso a este Sitio web está, subordinado a esta política, así como toda a lexislación aplicable á que se fai referencia neste apartado e no Aviso Legal.


3. Protección de datos

O noso Sitio web mantense e actualízase coa máxima Responsabilidade por parte de Fundación Menela. Se os seus datos son proporcionados para recibir información relacionada coa nosa actividade, utilizaremos eses datos só para ese mesmo fin.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e Real Decreto 1720/2007 de desenvolvemento da LOPD, Fundación Menela, actuando como Responsable do Ficheiro,  infórmalle que a utilización de determinados servizos no noso Sitio web require que nos facilite determinados datos persoais a través de formularios de rexistro ou mediante o envío de mensaxes de correo electrónico, e que estes serán obxecto de tratamento e incorporados aos nosos ficheiros automatizados. O envío voluntario de datos persoais implica o consentimento expreso ao tratamento dos mesmos e á súa incorporación aos nosos ficheiros, aínda que de carácter revocable e sen efectos retroactivos, coas finalidades de información e prestación dos servizos ofrecidos no Sitio web, así como a realización de actividades promocionais e publicitarias mediante calquera medio, mesmo vía electrónica, que poidan ser do seu interese para ampliar e mellorar os nosos servizos, adecuándonos ás súas preferencias ou necesidades, a partir da información persoal que conste nos nosos ficheiros como consecuencia do seu acceso ao Sitio web, así como para permitir unha navegación personalizada.

O Usuario acepta expresamente a inclusión dos datos recabados durante a navegación polo Sitio web, ou proporcionados mediante a cumprimentación de calquera formulario, así como os derivados da relación, no ficheiro automatizado de datos de carácter persoal referido no apartado primeiro.

Durante o proceso de recollida de datos, e en cada lugar do Sitio web no que se soliciten devanditos datos, o Usuario será informado, mediante un hyperlink ou a inclusión das mencións oportunas no propio formulario, do carácter obrigatorio ou non da recollida de tales datos para informarlle sobre solicitude. Fundación Menela informa desde este momento ao Usuario que non se considerará de carácter voluntario, polo que será necesaria a súa inclusión para a formalización da prestación dos servizos, proporcionar os datos relativos á identidade e datos de contacto, ao ser estes datos necesarios para a formalización e prestación dos distintos servizos ofrecidos no Sitio web.

Fundación Menela comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro anteriormente referido, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo có establecido no Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Infórmaselle que os seus datos persoais poden ser tratados por parte de Fundación Menela para garantir a prevención, investigación e descubrimento da fraude no marco da loita contra o financiamento do terrorismo e formas graves de delincuencia organizada e a prevención do branqueo de capitais, segundo a normativa aplicable.

Os Usuarios cuxos datos sexan obxecto de tratamento poderán exercitar gratuitamente os dereitos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación dos seus datos e revogación da súa autorización sen efectos retroactivos nos termos especificados na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, conforme ao procedemento legalmente establecido:

Fundación Menela
Dpto. LOPD Exercicio de Dereitos
Rúa Marqués de Alcedo  nº 19, 36.203 Vigo (Pontevedra)
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

No caso de que o Usuario facilite datos dun terceiro, por exemplo para informar a un coñecido da publicación dun anuncio, ou para recomendarlle o Sitio web ou un artigo publicado no mesmo, infórmaselle que será responsable de obter o consentimento da persoa e dos datos da mesma que facilite a Fundación Menela.

Ademais, no caso de que teña preguntas acerca do tratamento dos seus datos persoais, pode dirixirse a Fundación Menela, quen está á súa disposición no caso de que necesite información adicional ao tratamento dos seus datos persoais, desexe facer suxestións ou expor queixas.

Fundación Menela pode modificar as presentes políticas de privacidade para adaptalas ás medidas lexislativas ou jurisprudenciales sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través deste Sitio web.

Fundación Menela non se responsabiliza do tratamento dos seus datos persoais das páxinas web ás que poida acceder a través dos distintos links que contén o noso Sitio web, nin das medidas de seguridade adoptadas por calquera outra páxina Web que permita un vínculo coa nosa.

 

4. Condicións de acceso e utilización do Sitio web

4.1. Usuarios

O acceso e/ou uso ao sitio web de Fundación Menela atribúe a condición de “Usuario” que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Particulares que no seu caso resulten de obrigado cumprimento cando se adquira o produto ou servizo solicitado.

4.2. Necesidade de Rexistro

Con carácter xeral para o acceso aos contidos e servizos do Sitio web non será necesario o Rexistro do Usuario. Non obstante a utilización de determinados contidos e servizos poderá estar condicionada ao rexistro previo do Usuario. Este rexistro efectuarase na forma expresamente sinalada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que lle sexan de aplicación.

Cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou achegue datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e, no seu caso, a cesión ou o acceso dos datos persoais dos Usuarios será de aplicación o disposto no punto 3 “Protección de Datos”.

4.3. Acceso ao Sitio web

O simple acceso ao Sitio web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor de acceso contratado polo Usuario.

4.4. Obrigacións do Usuario

O Usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e/ou servizos ofrecidos por Fundación Menela será baixo o seu exclusivo risco e/ou responsabilidade.

Con carácter xeral ao Usuario obrígase ao cumprimento das presentes Condicións Xerais de Uso, no seu caso as Condicións Particulares que fosen de aplicación, así como cumprir as especiais advertencias ou instrucións de uso contidas nas mesmas ou no Sitio web e obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza, absténdose de utilizar o Sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos de Fundación Menela, os seus provedores, o resto de Usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos produtos e/ou servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.

Concretamente, e sen que iso implique restrición algunha á obrigación asumida polo Usuario con carácter xeral de conformidade co apartado anterior, ao Usuario obrígase na utilización do Sitio web así como na prestación dos servizos a:

 • No caso de rexistrarse, ao Usuario obrígase a proporcionar datos veraces e a mantelos actualizados.
 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o Sitio web, calquera información ou material difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, que incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as libertades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, a normativa vixente.
 • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio web ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware ou de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no Sitio web, en calquera dos servizos ou dos equipos, sistemas ou redes de Fundación Menela, de calquera Usuario, dos provedores de Fundación Menela ou en xeral de calquera terceiro, ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.
 • Non realizar actividades publicitarias, promocionais ou de explotación comercial a través do Sitio web, non utilizando os contidos e en particular a información obtida a través do sitio web para remitir publicidade, enviar mensaxes con fins de venda directa ou con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.
 • Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal.
 • Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, “correo lixo”, “cartas en cadea”, “estruturas piramidais” ou calquera outra forma de solicitación, excepto naquelas áreas (tales como espazos comerciais) que fosen exclusivamente concibidas para iso.
 • Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información.
 • Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilización do Sitio web ou na utilización de calquera dos servizos do Sitio web, incluíndo a utilización no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.
 • Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos de Fundación Menela, os seus provedores ou terceiros.
 • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio web calquera contido que infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial ou segredos empresariais de terceiros, nin en xeral ningún contido do cal non ostentase, de conformidade coa lei, o dereito para poñelo a disposición de terceiro.
 • Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do segredo das comunicacións e a lexislación de datos de carácter persoal.

Fundación Menela resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, Fundación Menela non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de aplicacións de comunicación ou outras ferramentas de participación.

5. Propiedade Intelectual e Industrial. Prohibición de hiperenlaces

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio do Sitio web así como dos seus contidos (datos, textos, informacións, logos, imaxes, sons, vídeos, deseños, iconos, botóns, software, nomes comerciais, debuxos, gráficos, vínculos) pertencen a Fundación Menela ou a terceiros titulares que lle cederon os seus dereitos, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Queda prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan so autorízase a utilización do Sitio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados no sitio web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e Fundación Menela.

En ningún caso entenderase que se concede licenza algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos nin se confire ningún dereito nin expectativa de dereito e, en especial, de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa de Fundación Menela ou dos terceiros titulares correspondentes. Non se poderá establecer ningún vínculo ao sitio web desde calquera outra web sen o previo e expreso consentimento de Fundación Menela e/ou dos terceiros afectados.

Estas condutas poderán dar lugar ao exercicio de cantas accións xudiciais ou extraxudiciais puidésenlle corresponder a Fundación Menela no exercicio dos seus dereitos e/ou os terceiros afectados.

6. Marcas comerciais e rexistrais

Salvo indicación contraria, todas as Marcas exhibidas no Sitio web están amparadas polos dereitos da propia marca, cuxos dereitos de Marca pertencen ás mesmas.

O Sitio web pon a disposición do Usuario dispositivos técnicos de ligazón e ferramentas de procura que permiten ao Usuario o acceso a websites titularidade doutras entidades (ligazóns).

O Usuario recoñece e acepta que a utilización dos servizos e contidos das websites enlazadas será baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade e exonera a Fundación Menela de calquera responsabilidade sobre dispoñibilidade técnica das websites enlazadas, calidade, fiabilidade exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que o Usuario poida acceder nas mesmas e nos directorios de procura incluídos no Sitio web.

Fundación Menela non será responsable indirecta nin subsidiariamente dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de a) o funcionamento, indispoñibilidade, inaccesibilidade e a ausencia de continuidade das websites enlazadas e/ou os directorios de procura dispoñibles; b) a falta de mantemento e actualización dos contidos e servizos contidos nas web sites enlazadas; c) a falta de calidade, inexactitud, ilicitud, inutilidade dos contidos e servizos das web sites enlazadas.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que Fundación Menela, non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización ou, se a tivese, actúe con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

7. Links

Neste Sitio web atopará ligazóns ou hipervínculos a outros sitios web. Queremos chamar a súa atención sobre o feito de que Fundación Menela non ten ningunha influencia nin control sobre os contidos e deseño dos mesmos e, por tanto, non se fai responsable da actualización e/ou calidade da información proporcionada nos mesmos. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. Exclusión de garantías e responsabilidade

8.1. Dispoñibilidade e Continuidade do Sitio web

Fundación Menela non garante o correcto funcionamento respecto da dispoñibilidade e continuidade do noso sitio web. En consecuencia, Fundación Menela queda eximida de calquera responsabilidade derivada do incorrecto funcionamento ou interrupcións dos nosos sitios web.

O Usuario ten prohibido calquera tipo de acción sobre o noso sitio web que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, instalación de robots, ou software que altere o normal funcionamento dos nosos sitios web.

Fundación Menela non se fai responsable, cos límites establecidos na lexislación vixente, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen ocasionar como consecuencia da indispoñibilidade, fallos de acceso e falta de continuidade do Sitio web.

8.2. Contidos e Servizos de Fundación Menela

Fundación Menela responderá única e exclusivamente dos servizos que preste por si mesma e dos contidos directamente orixinados por Fundación Menela. Dita responsabilidade quedará excluída nos casos en que concorran causas de forza maior ou nos supostos en que a configuración dos equipos do Usuario non sexa a adecuada para permitir o correcto uso dos servizos da internet prestados por Fundación Menela. En calquera caso, a eventual responsabilidade de Fundación Menela fronte ao Usuario por todos os conceptos quedará limitada como máximo ao importe das cantidades percibidas directamente do Usuario por Fundación Menela, con exclusión en todo caso de responsabilidade por danos indirectos ou por lucro cesante.

8.3. Contidos e Servizos de terceiros

Fundación Menela non controla previamente, aproba, nin fai propios os contidos, servizos, opinións, comunicacións datos, arquivos, produtos e calquera clase de información de terceiros, persoas xurídicas ou físicas, recollidos no Sitio web. De igual forma, non garante a licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos, informacións e Servizos de terceiros no Sitio web.

Fundación Menela non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus e outros elementos nos contidos e servizos prestados por terceiros a través do Sitio web que poidan introducir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Fundación Menela non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización e contratación dos contidos e dos servizos de terceiros no Sitio web así como da falta de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividade e actualidade dos mesmos. Con carácter enunciativo, e en ningún caso limitativo, non será responsable polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de a) a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial e o cumprimento defectuoso ou incumprimento dos compromisos contractuais adquiridos por terceiros; b) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita; c) a inadecuación e defraudación das expectativas dos servizos e contidos dos terceiros; d) os vicios e defectos de toda clase dos servizos e contidos de terceiros prestados a través do Sitio web.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que Fundación Menela non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou se a tivesen actúen con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

8.4. Conduta dos Usuarios

Fundación Menela non garante que os Usuarios do Sitio web utilicen os contidos e/ou servizos do mesmo de conformidade coa lei, a moral, a orde pública, nin as presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso, as Condicións Particulares que resulten de aplicación. Así mesmo, non garante a veracidade e exactitude, exhaustividad e/ou autenticidade dos datos proporcionados polos Usuarios.

Fundación Menela non será responsable, indirecta nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización dos servizos e contidos do Sitio web por parte dos Usuarios ou que poidan derivarse da falta de veracidade, exactitude e/ou autenticidade dos datos ou informacións proporcionadas polos Usuarios, ou da suplantación da identidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de actuación a través do Sitio web. A título enunciativo, pero non limitativo, Fundación Menela non será responsable indirecta ou subsidiariamente de a) os contidos, informacións, opinións e manifestacións de calquera Usuario ou de terceiras persoas ou entidades que se comuniquen ou exhiban a través do Portal; b) os danos e prexuízos causados a terceiros derivados da utilización por parte do Usuario dos servizos e contidos do Sitio web; c) Os danos e prexuízos causados pola falta de veracidade, exactitude ou incorrección da identidade dos usuarios e de toda información que estes proporcionen ou fagan accesible a outros usuarios; d) dos danos e prexuízos derivados de infraccións de calquera Usuario que afecten os dereitos doutro Usuario, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marca, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual e industrial.

O Usuario recoñece que entendeu toda a información respecto das condicións de uso dos nosos sitios web, e recoñece que son suficientes para a exclusión do erro nas mesmas e, por tanto, as acepta íntegra e expresamente.

9. Contratación con terceiros a través do Sitio web

O Usuario recoñece e acepta que calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice cos anunciantes ou terceiras persoas contactadas a través do Sitio web, así como a súa participación en concursos, promocións, compravenda de bens ou servizos, enténdense realizados única e exclusivamente entre o Usuario e o anunciante e/ou terceira persoa. En consecuencia, o Usuario acepta que Fundación Menela, non ten ningún tipo de responsabilidade sobre os danos ou prexuízos de calquera natureza ocasionados con motivo das súas negociacións, conversacións e/ou relacións contractuais ou extracontractuales cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través do Sitio web.

10. Dereito de exclusión

Sen prexuízo da responsabilidade por danos e prexuízos que se puidese derivar, Fundación Menela resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao seu Sitio web e/ou os servizos e/ou produtos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso e/ou as condicións Particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

11. Duración e terminación

A prestación dos servizos e/ou contidos do Sitio web ten unha duración indefinida. Sen prexuízo do anterior, Fundación Menela está facultada para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, a prestación do servizo e do Sitio web e/ou de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxo respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares.

12. Comunicacións

Para os efectos das presentes Condicións Xerais de Uso, e para calquera comunicación que sexa precisa entre Fundación Menela e o Usuario, este deberá dirixirse a Fundación Menela a través da conta de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. e/ou das canles legais habituais. O Usuario acepta expresamente para todas as comunicacións relacionadas coa utilización do Sitio web, a utilización do correo electrónico e dos datos persoais e de contacto que nos achegue como procedemento válido para a remisión das devanditas comunicacións.

13. Boletíns

Na nosa páxina web pode existir a posibilidade de subscribirse a boletíns. Os datos subministrados durante a subscrición aos boletíns utilízanse exclusivamente para o envío destes, a non ser que vostede declare a súa conformidade cun uso máis amplo dos mesmos. Pode vostede cancelar a súa subscrición en todo momento facendo uso da vía de cancelación prevista nos boletíns.

14. Social Plugins

No caso de que Fundación Menela utilice os denominados Social Plugins de redes sociais tales como Facebook, Twitter e Google+, informámoslle:

Os Social Plugins da nosa páxina web atópanse desactivados por defecto, é dicir, non se activan nin envían datos ás nosas redes sociais sen que o usuario da web os active. Por tanto para poder utilizar os Social Plugins ten que activalos pulsando neles. A finalidade e obxecto da recollida de datos das redes sociais, os seus dereitos e opcións dispoñibles para a protección dos seus datos persoais, descríbense nos avisos de protección de datos de cada unha destas redes sociais.

16. Política de cookies do sitio web www.menela.gal

O Sitio web www.menela.gal utiliza a tecnoloxía denominada “cookies” coa finalidade de poder solicitar información achega do uso do Sitio web.

Informámoslle que utilizamos cookies coa finalidade de facilitar a súa navegación a través do Sitio web, distinguirlle doutros usuarios, proporcionarlle unha mellor experiencia no uso do mesmo, e identificar problemas para mellorar o Sitio web. Así mesmo, no caso de que preste o seu consentimento, utilizaremos cookies que nos permitan obter máis información acerca das súas preferencias e personalizar o noso Sitio web de conformidade cos seus intereses individuais.

A presente política de cookies ten por finalidade informarlle de maneira clara e precisa sobre as cookies que se utilizan no noso Sitio web www.menela.gal. No caso de que queira solicitar máis información sobre as cookies que utilizamos no Sitio web, poderá remitir un correo electrónico á seguinte dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. de acordo coas apartado NOTIFICACIÓNS do AVISO LEGAL.

16.1 Que é unha Cookie?

Unha cookie é un arquivo que se descarga no seu equipo (computador ou dispositivo móbil) coa finalidade de almacenar datos que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no noso Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo.

16.2 Que tipo de cookies úsanse no Sitio web?

O noso Sitio web utiliza as cookies que se describen a continuación:

 • Cookies propias
  Son aquelas cookies que son enviadas ao seu computador e xestionadas exclusivamente por Fundación Menela para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que solicitamos emprégase para mellorar a calidade do noso servizo e a súa experiencia como usuario. Estas cookies permanecen no seu navegador máis tempo, permitíndonos recoñecerlle como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás súas preferencias.
 • Cookies analíticas de terceiros
  No noso Sitio web tamén utilizamos o sistema de medición de audiencia Google Analytics, unha ferramenta de análise web de Google que nos permite coñecer como interactúan os usuarios do noso Sitio web. Así mesmo, habilita cookies no dominio do sitio no que se atopa o usuario e utiliza un conxunto de cookies denominadas “__utma” e “__utmz” para recompilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias do Sitio web sen identificar a usuarios individuais. Máis información sobre as cookies de Google Analytics e información sobre a privacidade.

Xunto cos nosos arquivos de rexistro do servidor, permítennos coñecer o número total de usuarios que visitan o noso Sitio web e aquelas partes do mesmo que gozan de maior popularidade. Grazas a elas obtemos unha información que pode axudarnos a mellorar a navegación e dar un mellor servizo a usuarios e clientes.

Se interactúa co contido do noso Sitio web tamén poden establecerse cookies de terceiros. (Se quere coñecer as cookies que utiliza Google Analitycs e as súas características pulse aquí.

16.3 Prestación do Consentimento

Ao navegar e continuar no noso Sitio web estará a consentir o uso das cookies antes enunciadas, polos prazos sinalados e nas condicións contidas na presente Política de Cookies. Nota: A non ser que solicitemos o consentimento expreso.

16.4 Como podo Deshabilitar e bloquear cookies?

En calquera caso, informámoslle de que dado que as cookies non son necesarias para o uso do noso Sitio web, pode bloquealas ou deshabilitarlas activando a configuración do seu navegador que lle permite rexeitar a instalación de todas as cookies ou dalgunhas delas. A práctica maioría dos navegadores permiten advertir da presenza de cookies ou rexeitalas automaticamente. Se as rexeita poderá seguir usando o noso Sitio web, aínda que o uso dalgúns dos seus servizos poderá ser limitado e por tanto a súa experiencia no noso Sitio web menos satisfactoria.

16.5 Como retiro o meu consentimento?

Se quixese retirar en calquera momento o seu consentimento relacionado coa presente Política de Cookies, deberá eliminar as cookies almacenadas no seu equipo (computador ou dispositivo móbil) a través dos axustes e configuracións do seu navegador da internet.

Para maior información sobre a eliminación, deshabilitación ou bloqueo das cookies por favor visite esta ligazón.

16.6 Modificación da configuración e axustes sobre cookies

Salvo que axustase a configuración do seu navegador, o noso sistema creará cookies en canto visite o noso Sitio web. Teña presente que todos os navegadores da internet permiten o cambio da devandita configuración. Para máis información sobre a forma de axustar as súas configuracións de cookies nos seguintes navegadores, remitímoslle ao enlace pertinente:

 16.7 Cambios na Política de Cookies

É posible que actualicemos a Política de Cookies do noso Sitio web, por iso recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda ao noso Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

17. Lexislación aplicable e xurisprudencia

Fundación Menela fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda ante calquera utilización indebida do seu dominio dos sitios web. A relación entre Fundación Menela e o Usuario rexerase pola normativa española vixente e sométese aos xulgados e tribunais españois competentes para coñecer de calquera conflito relacionado coa mesma. Fundación Menela declina expresamente someterse ás Xuntas Arbitrais, así como a calquera outros procedementos arbitrais.

Fundación Menela pon a disposición dos Usuarios follas de reclamacións que poderán obter dirixindo a súa solicitude a Fundación Menela, Rúa Marqués de Alcedo nº 19, 36.203 Vigo (Pontevedra), ou ben á dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.