loading

Nulla blandit

PROMOVEMOS CALIDADE DE VIDA

Deseñamos e Xestionamos servizos de apoio especializado para as persoas con TEA e ás súas familias nos Centros da Rede Menela

Cómo o facemos

Ofrecendo recursos  ás persoas con TEA e ás súas familias en distintos ámbitos da vida, valorando as súas necesidades e garantido servizos de calidade cos apoios específicos que requiren, asegurándonos de que cobren as súas expectativas

Que facemos
 • Prevención e Control da Dependencia en Autismo
 • Educación de nenos e adultos
 • Asistencial para adultos
 • Programa Residencial
 • Promoción da Saúde
 • Capacitación para o emprego

 

Proxectos en marcha

PROMOVEMOS  DEREITOS e DIGNIDADE

Implicámonos na defensa dos dereitos das persoas con TEA e  traballamos pola súa dignidade como persoas, apostando por un modelo ético e transparente de actuación e participando do traballo en rede con outras entidades afíns.

Cómo o facemos

Apostando por un modelo ético e transparente de actuación e participando do traballo en rede con outras entidades afíns, para impulsar a creación duna xeración de cidadáns dotados dun enfoque aberto aos demais, á diversidade  e á diferenza, que conduza a unha sociedade mais estable e tolerante.

Que facemos
 • Participamos en redes con outras entidades afíns
 • Incidimos nas políticas públicas, directamente ou a través das Federacións 
 • Creamos estruturas internas  de asesoramento á dirección sobre ética e transpa-rencia.
 • Organizamos eventos de divulgación e sensibilización social sobre a discapacida-de e a dependencia, e participamos en  campañas promovidas por outras enti-dades
Proxectos en marcha
 • CETG. Comisión de Ética, Transparencia e Bo Goberno

PROMOVEMOS PAIXON POLO SABER

Para crear unha xeración de profesionais que cumpran coa misión que a sociedade lles encomenda, fomentamos una formación ética e integral, que abarca tanto  coñecementos técnicos  con un enfoque aberto cara aos demais, á diversidade e a diferenza

Cómo o facemos

Aportando recursos de formación e información rigorosos,  abertos e útiles para as per-soas con TEA e as súas familias e para o desenvolvemento integral dos profesionais e coidadores  informais

Que facemos
 • Cursos e Seminarios
 • Xestionamos o Centro de Formación Menela
 • Organizamos xornadas técnicas 
 • Fomentamos o intercambio de coñecemento entre  os profesionais e centros
Proxectos en marcha
 • Formación 2015
 • Proxecto de  Práctica Laboral 
 • Biblioteca de Estudos sobre o TEA
 • Plataforma de formación on-line
 • Encontros con Familias/Escola de Familias
 • zxcv

  qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.