Actualidade

Fundación Menela súmase á Autismo España na reclamación dun maior compromiso social para garantir a accesibilidade cognitiva

18 de Febreiro | Día Internacional da Síndrome de Asperger

▪ As persoas con TEA enfróntanse a diario a dificultades para comprender e responder de maneira adaptativa aos requirimentos dun contexto enormemente variable e demandante.

▪ Esta situación é especialmente adversa no caso das persoas con TEA sen discapacidade intelectual asociada xa que a sociedade asume erróneamente que a persoa non presenta ningunha dificultade de comprensión ou interacción no contexto, e é menos comprensiva coas súas necesidades de apoio.

▪ As barreiras cognitivas existen, ás veces son sutís e difíciles de comprender para aqueles que non as sofren, pero as súas repercusións son tan significativas como as físicas e limitan a diario os dereitos de moitas persoas con TEA.

Con motivo da celebración do Día Internacional da Síndrome de Asperger, Fundación Menela súmase á Confederación Autismo España na reclamación dun maior compromiso para eliminar as barreiras actuais coas que se atopan as persoas con Síndrome de Asperger no acceso e goce aos bens, produtos, contornas e servizos.

Esta reclamación enmárcase dentro da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa Inclusión Social que establece o 4 de decembro de 2017 como horizonte temporal para que todos os produtos, bens, contornas e servizos sexan accesibles, con arranxo ás condicións básicas de non discriminación e accesibilidade universal. Así como no marco da Estratexia Española en Trastornos do Espectro do Autismo que establece a accesibilidade como medida concreta de actuación tomando en consideración as necesidades de accesibilidade cognitiva das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo.

Accesibilidade Universal

A inclusión e participación activa na sociedade é un dereito fundamental para calquera cidadán. Esta participación implica esferas moi diferentes da vida social e comunitaria, desde o acceso e utilización de contornas e servizos, ata o gozar e aproveitamento da educación, o emprego, a cultura ou a vida independente.

Desafortunadamente, na actualidade esta premisa está lonxe de ser real e efectiva. Disponse de normativa, declaracións, argumentos e documentos de posicionamento que defenden a igualdade de oportunidades e a non discriminación para todas as persoas con discapacidade, pero na vida cotiá experiméntanse situacións diarias de discriminación e exclusión social que están lonxe de desaparecer.

Accesibilidade cognitiva

Un dos colectivos que presenta máis dificultades no acceso e goce das contornas da comunidade é o das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA). O termo TEA fai referencia a un conxunto amplo de condicións que afectan ao neurodesarrollo e ao funcionamento cerebral. Aínda que existe unha gran variabilidade nas súas manifestacións, afecta sempre as competencias sociais e comunicativas da persoa, así como á súa capacidade para responder adaptativamente ás esixencias da vida cotiá. Asóciase tamén a grandes variacións no desenvolvemento e manexo da linguaxe e no funcionamento intelectual de cada persoa. Estas características, en interacción coas barreiras presentes na contorna, fan que as persoas con TEA enfróntense a diario a dificultades para comprender e responder de maneira adaptativa aos requirimentos dun contexto enormemente variable e demandante.

Persoas con TEA sen discapacidade intelectual asociada

Esta situación é especialmente adversa no caso das persoas con TEA sen discapacidade intelectual asociada. Nestes casos, nos que as capacidades intelectuais atópanse no rango medio ou superior da poboación, a sociedade asume erroneamente que a persoa non presenta ningunha dificultade de comprensión ou interacción no contexto, e é menos comprensiva coas súas necesidades de apoio.

Este descoñecemento, e a práctica ausencia de medias que garantan a accesibilidade cognitiva das contornas, interferen enormemente co dereito á participación da persoa na comunidade, incrementando a súa vulnerabilidade e o risco de exclusión social.

É evidente que, a pesar dos avances conseguidos, actualmente a sociedade non conta coas condicións necesarias para dar solución ás barreiras (cognitivas) que as persoas con TEA atopan nas súas vidas cotiás.

Prioridades Estratexia Española en TEA Reclamación de Autismo España

As repercusións para a súa calidade de vida e para o goce dos seus dereitos debido á falta de medidas en materia de accesibilidade cognitiva son evidentes. Isto fai que sexa imprescindible pasar dunha vez “do dito ao feito” e establecer as medidas necesarias que favorezan o gozar efectivo do dereito para acceder a todos os bens e servizos da sociedade, en igualdade de condicións aos demais cidadáns e cidadás.

Para iso, é necesario ampliar a visión parcial da sociedade sobre das condicións que limitan ou dificultan a participación comunitaria, identificándoas principalmente con elementos ou barreiras físicas do contexto.

As barreiras cognitivas existen, ás veces son sutís e difíciles de comprender para aqueles que non as sofren, pero as súas repercusións son tan significativas como as físicas e limitan a diario os dereitos de moitas persoas con Trastorno do Espectro do Autismo.

Neste sentido, a Estratexia Española en Trastornos do Espectro do Autismo, aprobada polo Goberno o 6 de novembro de 2015, establece a accesibilidade como liña estratéxica transversal e as seguintes medidas en particular:

  • Favorecer a comunicación e a accesibilidade universal da información, así como de contornas, bens e servizos, tomando en consideración as necesidades de accesibilidade cognitiva das persoas con TEA, de maneira que se promova a eliminación de barreiras nos mesmos (por exemplo, en medios de transporte, etc.) e impúlsese a participación e o seu pleno goce por parte do colectivo.
  • Promover a regularización, estandarización e normalización de sistemas de sinalización e fomento da accesibilidade cognitiva en espazos públicos, de maneira que se fomente a homoxeneización dos mesmos.
  • Fomentar a edición de información e materiais en formato de fácil lectura, incluíndo documentos de especial relevancia para a calidade de vida das persoas con TEA (por exemplo, lexislación, prestacións, guías de actuación para determinadas contornas, etc.).
  • Facilitar a accesibilidade universal (incorporando tamén a accesibilidade cognitiva) e o deseño para todos no desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación, favorecendo a usabilidade das mesmas por parte das persoas con TEA.
  • Promover o uso de recursos de apoio á comunicación (por exemplo, sistemas alternativos e/ou aumentativos de comunicación) así como o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación como recursos necesarios para facilitar a comunicación e o acceso cognitivo á información, e impulsar a capacitación das persoas con TEA para a súa utilización.

Fonte: Confederación Autismo España

Fundación Menela | 18 de febreiro de 2017

Compartir Pechar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.